Vyjádření vybraných obcí

Návrhy a zkušenosti obcí s řešením problematiky zápachu

 • Je to spíše neřešitelný problém. Měli jsme případ, kdy žlutý, štiplavý kouř padal po dobu jedné hodiny dolů. Pokuta případ nevyřeší, protože na ni nebude mít peníze. Pokud tedy zákon nebude jednoznačný a jednoduše vymahatelný, tak to celé bude k ničemu. MRATÍN
 • U obcí a měst, kde se potýkají se zápachem chemického a průmyslového znečištění je tato ochrana určitě důležitá. Však u obcí, kde je většinou způsoben zápach z velkokapacitních chovatelských stanic („kravínů“,“prasečáků“ a dalších) jsou nějaké sankce kvůli občasnému zápachu zbytečné. Jelikož na venkově byla téměř vždy největší obživa a práce občanů v zemědělství. TETÍN
 • Tento zákon je velmi důležitý, v naší vesnici je zápach velký, nemožno některé dny i otevřít okna, hnojiště bylo dříve na odlehlejším místě, ale jak se zástavba léty rozšířila, dá se říct, že už sousedí s ucelenou zástavbou. HEŘMAŃ
 • Jednání s vlastníkem bylo v celku úspěšné a hlavní zdroj zápachu byl z větší části odstraněn. Do budoucna by bylo ale dobré mít zákonný nástroj na řešení problému. ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU
 • zkušenosti máme špatné, nepomohly petice, ani stížnosti občanů ČEJČ
 • Soukromý zemědělec, hospodařící v těsném sousedství s obecní zástavbou, obtěžuje své sousedy nadměrným zápachem z živočišné výroby a velice často i prachem při čištění obilí. Sousedé si stěžují již několik let na různých institucích, avšak dosud bezúspěšně. SRUBY
 • Chtělo by to, aby i v této zákonné normě byla určena doba na zaorání hnojících prvků, tak jako je to běžné ve světě. Často se stává, že pozemky jsou pohnojeny (chlévská mrva, močůvka z výkrmny prasat) a několik dní se nic neděje. V případě, že se jedná o pozemky v blízkosti města, obtěžuje nesnesitelný zápach celé město několik dní ( sice je asi stanovena lhůta pro zaorání, ale nikdo ji nedodržuje). Proto by bylo vhodné stanovit přímo lhůty zákonem a eventuální postihy. Sice nejsem příznivcem striktních jednání, ale mnohdy není dohoda možná a většinou se jedná o bezohlednost a lajdáctví. SEDLICE
 • konkrétní návrh nemám, ale uvítal bych, aby obec měla účinný nástroj jak zápach eliminovat nebo požadovat kompenzace MISKOVICE
 • Zkušenost: při studiu dokumentu EIA na stavbu teletníku zde byla uvedena řada norem, rozmezí úrovně nejrůznějších chemický sloučenin-zápachů, ale jak podle čísel poznáme, o jaký jde skutečně zápach? Pouze je uvedeno, že je to v normě. Laik, účastník řízení nemá šanci posoudit o jakou míru zápachu se ve skutečnosti jedná? PRŽNO
 • Myslím, že řešením je umístění zařízení na měření zápachu (pokud takové existuje). Obce by měly mít možnost požádat hygienickou stanici o bezplatnou službu. Měření by mělo být prováděno dlouhodobě např. 6-12 měsíců, tak aby ze strany znečišťovatele nebylo možné jednorázově omezit provoz a tím měření zkreslit. Neprokáže-li se oprávněnost požadavků obce (tedy přítomnost pachových látek, pak ať obec náklady na měření zaplatí (tím se omezí případy, které nejsou akutní nebo opravdu významné). Považuji za smysluplné, aby žadatelem byla obec (aby tak nečinil každý „naštvaný“ občan).Důležité je, co bude následovat v případě, že hygienické měření prokáže přítomnost pachových látek v měřené lokalitě (nevím však jak prokázat jejich původ?) musí nutně následovat postih, a to finanční a následně nařízení zamezení úniku těchto látek do termínu, jinak musí následovat znovu finanční postih (dostatečně vysoký, tak aby motivoval původce zápachu k jeho odstranění).Děkuji za zájem tuto problematiku řešit. BYSTROVANY
 • ano, v době, kdy jsme uvedenou problematiku řešili, jsme silně pociťovali naprostou absenci zákonných nástrojů a byli jsme odkazováni pouze na dobrovolný přístup k řešení situace ze strany zástupců zemědělského podniku, kteří z pochopitelných důvodů preferovali především ekonomické zájmy a profit zemědělské výroby. CIZKRAJOV
 • Protože se prý zápach měřit nedá, ČIŽP vždy konstatovala, že firma vše správně dodržuje a nemá ji co vytknout. S firmou jsme se domluvili na používání přípravků ke snižování amoniaku do krmení i do kejdy. Poslední žádost k provoznímu řádu od nás na KÚ byla ta, aby firma s podporou dotace nainstalovala pračky vzduchu. Dalším návrhem je zvýšení doporučených limitů tak, aby zápach neobtěžoval občany – jak píšete, že je ve většině zemí EU – a to bych považovala za opravdu nejúčinnější. OBEC STARÉ MĚSTO
 • Pomohla pouze „náhodná“ změna zákona a z ní vyplývající nutnost nového schválení provozního řádu firmy. I tak jsme se do řízení o schválení provozního řádu museli doslova „vlámat“ přes velkou neochotu KÚ. ČIŽP se snažila, ale neměla vhodné a účelné nástroje. VELKÁ JESENICE
 • Řešení problematiky v současné době není, činné orgány odůvodňují svůj postoj, že nemají oporu v legislativě pro řešení obtěžování zápachem. Proto dořešení legislativy jednoznačně podporujeme. Absolvovali jsme jednání s odborem ŽP, ČIŽP, hygienou, výsledek stále stejný – není zákon, který by tuto záležitost řešil a stanovoval určité limity. Jsou stížnosti občanů, podpisové akce občanů proti provozu a zápachu. Máme za sebou stálá vyjednávání s majitelem firmy. Situace se sice trochu zlepšila (částečně omezením provozu způsobené dočasným nedostatkem suroviny, částečně provedením určitých dílčích opatření a vliv má také počasí v jednotlivých ročních obdobích), situace se ale nevyřešila. S problémem se potýkáme již třetím rokem. ČERVENÁ ŘEČICE
 • Občan má přece starostu, aby se postaral !!!!!Žádosti s popisem, fotografiemi a přílohou stížností jsem zasílala opakovaně a bezúspěšně po 3 roky na ČIŽP a všechny věcně a místně příslušné orgány státní správy. Vždy byl nějaký důvod, proč to nejde, vždy to byly argumenty na legislativní překážku. Nakonec zvítězila moje neústupnost, vytrvalost, taktika a diplomacie. Společného místního šetření se zúčastnili zástupci stavebního úřadu, vodoprávního úřadu, územního plánování, hygieny, veteriny. A i pan chovatel. Do půl roku bylo vyřešeno ! PLAVY
 • V minulosti jsme tento problém řešili intenzivně a dlouhodobě. Dnes došlo v zemědělské firmě ke změně vlastníka a v útlumu živočišné výroby a zápach téměř zmizel. Cestu k řešení vidíme v důsledné kontrole zemědělců ze strany poskytovatelů dotačních prostředků a odnímání financí za nedodržování technologických postupů, za nepořádek kolem provozoven a za obtěžování okolí. MARTÍNKOVICE
 • v současném stavu (pokud zápach neobsahuje škodlivé látky), ale pouze obtěžuje je tato problematika takřka NEŘEŠITELNÁ. OBEC STARÉ MĚSTO
 • Chápeme, že jsme v průmyslové oblasti Sokolovska, ale manažeři firem by se měli dopracovávat k co největším ziskům ne na úkor ŽP a zdraví lidí. Taktéž ze strany majitelů RD by mělo být pochopení k ŽP té dané obce. K tomu ale musí být i funkční státní správa s jasně vymezenými zákony, což zatím chybí. VINTÍŘOV
 • Za důležité považujeme zákon, který bude vymahatelný. Dále cenovou politiku podporující neznečišťující zdroje tepla. POZLOVICE
 • Před změnou provozovatele se na nás obraceli občané, řešili jsme to i z ČIŽP – bezvýsledně (nejsou limity). Po změně provozovatele se situace zlepšila, zápach je nepříjemný v době vyskladňování a pouze v určité části městyse. Bereme to, že jsme na venkově. Limity zápachu by bylo ku prospěchu věci. MIKULOVICE
 • Zkušenosti jsou s nedodržováním technologických postupů, záměny vstupních materiálu; tj. např. v práškovém lakování používání prášků bez snížené formy zápachu, záměny náplní van v systému odmašťování atd. Důrazné dodržování materiálů a technologických postupů, které jsou povoleny ve správních řízeních, zpětná kontrola po realizaci díla je velmi laxní. Dochází z ekonomických důvodů k záměnám vstupních materiálů, což má za následek silné znehodnocení ovzduší v dané lokalitě. Doplnit zákon o kontrolu složení vypouštěných zplodin do ovzduší a doplnit limity na složky, které nejsou zvlášť kontrolované. ADAMOV
 • Stanovit zákonné nástroje na eliminaci zápachu u velkých znečišťovatelů ovzduší. V hlavní míře se ovšem zaměřit na malé znečišťovatele (topeniště, chovy zvířat) umístěné v domácnostech – jedná se o nejčetnější typ stížností v naší obci. VESELÍ NAD MORAVOU
 • S ŘEŠENÍM PROBLEMATIKY ZÁPACHU MÁME CO SE TÝKÁ STÁTNÍ SPRÁVY NEGATIVNÍ SKUŠENOSTI. ARGUMENTACÍ ÚŘEDNÍKŮ JE, ŽE V ZÁKONĚ NEJSOU UKOTVENY LIMITY PODLE KTERÝCH BY MOHLI JEDNAT. RADOSTÍN NAD OSLAVOU
 • V čistotě ovzduší se nám nedaří vlastně nic. Jelikož nikdo ze ZO není uvolněn, řešíme především provoz obce a opravy obecního majetku. Bez opory v zákoně nemáme čas bojovat. ÚSTÍN
 • Myslím, že byste si měli nechat udělat konzultaci od opravdových odborníků, což bývají např. firmy provádějící měření emisí, ti to mají v malíčku. Já se bohužel, spíše ze zkušenosti, obávám necitlivého přístupu ze strany ČIŽP (kde občas pracují lidé se sklony takřka sadistickými) vůči těm slušným podnikatelům. BUKOVICE
 • Vše je záležitost legislativní, bez účinného zákona a jeho vymahatelnosti věc nelze řešit a samozřejmě absentuje kontrolní činnost a následná represe. KRASLICE NA HANÉ
 • Obrátili jsme na na ČIŽP pracoviště Brno. Asi pětkrát. Vždy s výsledkem takovým, že nebylo prokázáno způsobení zápachu a nelze ho měřit. VEDROVICE
 • Nedostatečnou legislativu v oblasi obtěžování zápachem postrádáme zejména z důvodu nově povolovaných průmyslových staveb. SIVICE
 • zatím jsme neřešili nic závažného, zápach z lakování v truhlárně jsme vyřešili domluvou. Do budoucnosti očekáváme rozšíření výroby, takže bychom průkazné hodnocení zápachu uvítali. KLÍNEC
 • Je to pro nás neřešitelná situace. Chovatel prasat v řadové zástavbě rodinných domů chová okolo15-20 ks prasat, bezohledný, nedbá na okolní sousedy a není s ním řeč. Nejhorší problémy se zápachem jsou v letních měsících, kdy bývá v posledních letech velké teplo a lidé si nemohou ani otevřít okna, aby vyvětrali. Vůbec nemluvím o všudypřítomných masařkách. V minulých letech bývalý starosta pozval k tomuto chovateli na kontrolu Veterinární správu, ale namísto pomoci a nějakého řešení pro občany se úředníci rozplývali nad krásou pašíků. Takže Výsledek nulový, zemědělec je vysmátý a okolí trpí zápachem dál. Řešení bych viděl ve stanovení omezení možnosti chovu prasat např. do 3 ks a více v dostatečné vzdálenosti od obytné zóny tak, aby zápachem netrpělo obyvatelstvo. Chov prasat v počtu větším, než je osobní spotřeba je regulérní podnikání a jako takové se musí řídit a splňovat podmínky hygieny zvířat, osob, ovzduší, atd…OPATOVICE
 • Kéž bychom takové zkušenosti měli. Zápach buď neměl být uveden v zákoně o ochraně ovzduší jako znečišťující látka nebo v něm měly být uvedeny FUNKČNÍ mechanizmy jeho kontroly a možnosti zjednání nápravy. Doporučuji obrátit se o spolupráci či názor na krajské úřady, nejen na ochranu ovzduší, ale hlavně IPPC! PŘEROV
 • V současné době město tuto problematiku řeší ve spolupráci s jednotlivými odbory Městského úřadu Přelouč (odbor ŽP, stavební odbor, právní oddělení). Jakou jedinou možnou obranu, ne však ideální, v současné době město spatřuje v §1013 občanského zákoníku. PŘELOUČ
 • Nemám žádné zkušenosti, které bych mohl předat. Jediné co vím je to, že zápach je sice obtěžující, ale bohužel, je průvodním jevem řady činností, které konáme v rámci zvyšování životní úrovně. Zcela bez zápachu se neobejdeme ani doma… Je nutno pečlivě vážit dopady provozů na okolní sídla, zabývat se postupy jak nejlépe odbourat tuto zátěž již v počátku. Na druhou stranu se však nemůžeme těchto vlivů zcela vyvarovat. Pokud jsou nepříznivé povětrnostní podmínky a v létě někomu dva týdny páchne hnojiště, nebo jednou za 14 dnů přifoukne vítr zápach z kafilerky, asi by to neměl být popud k uzavření důležitého provozu nebo k vybití stáda krav, které jsou ustájeny na blízkém poli. Je třeba si uvědomit, že naprosto odlehlé prostory, kdy bychom tyto provozy soustředili, prostě neexistují. A bez těch provozů budou hnít zdechliny všude možně, nebudeme mít pohonné hmoty z rafinérií, umělé hmoty z chemiček a ve finále se udusíme každý zápachem ze svého vlastního septiku doma na zahradě. Takže všeho s mírou s rozumem.
 • Občané mají právo dýchat čistý vzduch a nebýt neustále obtěžováni zápachem. V dnešní době už je tolik možností, jak zápachu předejít, že jakékoliv výmluvy ze strany původců považuji za zcela nesmyslné. DUBÁ
 • Potenciálně může hrozit v našem případě problematiku obtěžujícího zápachu ze zemědělské výroby v našich místních částech, účinný legislativní nástroj k řešení této problematiky bychom určitě uvítali TEREZÍN
 • Možnost požádat KHS o okamžité změření zápachu MĚLNÍK
 • Bez nezbytného dořešení Zákona je současná právní norma právně neúčinná VELKÝ BOREK U MĚLNÍKA
 • Při řešení jsme se dozvěděli, že úřady nemají dostatek pravomocí na řešení problému zápachu OLEŠNÁ U HAVL.BRODU
 • Kompetence a pravomoce hygienické služby se jeví jako naprosto neúčinné. S odstupem času se jeví jako nejvhodnější posuzování míry obtěžujícího zápachu komisionálním posouzením skupinou vyškolených pracovníků veřejné správy. Řešení tohoto problému podle Občanského zákoníku je zdlouhavé a neefektivní. Poznámka: Doporučujeme neřešit pouze velké průmyslové zdroje znečištění – zápachu.ORLOVÁ
 • Uvítali bychom přesné definování zápachu do legislativy. (Přesně stanovit hranici zápachu. Kolik pachových jednotek je přípustno ) TRMICE
 • Bez podpory legislativy značně těžké řešení LIBUŠÍN
 • Řešení bychom viděli v co největší míře zpřísnit zákon na ochranu ovzduší a nepovolovat takzvaným „podnikatelům“, hlavně zahraničním, zřízení podobných provozů. V opačném případě se z naší krásné země stane smetiště Evropy! Doufáme, že tento náš příspěvek nezůstane jen tak někde založen a úřady státní správy se jím i ostatními budou zabývat. STŘÍTĚŽ
 • Toto je dle našeho názoru dlouhodobý proces, záleží na přístupu každého občana, je třeba stanovit postupy a důsledně je dodržovat, myslím, že není správné povolit úředníkovi za tímto účelem vstup do obydlí ÚLIC
 • ANO, ale co si představit pod pojmem účinně ??? Podniky dodržují platnou legislativu, ale přesto obtěžují zápachem, v případě asanačního ústavu napříč územím několika obcí. Živočišné chovy (nejen nové, i stávající), u kterých ÚP povoluje výstavbu, budou vždy vadit. Jak účinně řešit stížnosti na topení v rodinných domech a v malých živnostenských provozech, zejména při zatápění ? Návrh novely zákona o ochraně ovzduší (kontroly) zlepšení nezajistí. HAVL.BROD
 • Ano souhlasíme. Bez domluvy s firmou by byl problém těžko řešitelný právě kvůli neúplnému zákonu. Manětínsko je rekreační oblast a město by mělo mít možnost se proti obtěžujícímu zápachu účinně bránit. MANĚTÍN
 • Návrhy zákonného řešení: Pořízení oddílných kanalizačních sítí. Zákonnou možnost, po předchozím upozornění a násl. Ultimativním rozhodnutí a stanovení termínu nápravy vč. Sankce, provést zaplombování (uzavření) přívodu ze zdroje znečištění. Možnost komisionální kontroly a vydání násl. rozhodnutí o odstranění zdroje znečištění ovzduší vč. sankčního postihu vlastníka zdroje znečištění. ONDRATICE
 • Návrh – povinnost provozovatelům, zbudovat čističky vzduchu u každého chovného zařízení (v minulosti to byl velkokapacitní kravín). Chov drůbeže v desetitisícovém množství daleko více páchne, než v minulosti byl chov hovězího dobytka. Proč by jinak z Německa sem dováželi 6ti týdenní krůty na dokrmení a vykrmené, živé je zase odvážejí a vyplatí se jim to, protože v Německu kvůli zamořování ovzduší zápachem je chovat nesmí, dle jejich zákonů – v ČR je vše možné. SLEPOTICE
 • Většina sporů končí doporučením na řešení občanskoprávní cestou, což je velmi zdlouhavé a pro většinu občanů nedostupné pro velkou finanční a časovou náročnost. Obecně platí, že vymahatelnost našich zákonů je problematická. VELKÉ LOSINY
 • Za dobu mojí působnosti na zdravotním ústavu, oddělení chem. látek v ovzduší se k nám dostala pouze jedna stížnost na obtěžování zápachem (jednalo se o drůbežárnu), a ta byla pak dokonce stažena. Pán si postavil novostavbu vedle drůbežárny! Proč jsou rušeny ochranné zóny, ony k něčemu byly! Ale souhlasím se snahou o zpřesnění zákona, protože jsme se v praxi neměli o co opřít, legislativa byla velmi slabá. U nás na obci máme spíše problém s kouřem s místních topenišť. ROUSKÉ
 • Absolvovali jsme i měření zápachu pomocí ČVUT v Praze, bohužel zatím bezvýsledně. Občané zápachem trpí a zdá se, že to nikoho nezajímá. Snažíme se vytrvat, odvolávat se, atd. KAČICE
 • Dokud nebudou zapracovány limity zápachu k jednotlivým zdrojům znečištění ovzduší do zákonu, není důkazné ani žádné měření. Zápach by měl být sledován u vyjmenovaných specifických zdrojů. PŘEROV
 • Zápach z provozoven (zejména z restaurací) řešíme ve spolupráci se stavebním úřadem. 1. Podat na příslušný stavební úřad podnět k prošetření stávajícího stavu.
  Provoz by měl být schválen kolaudačním rozhodnutím a měl by probíhat podle podmínek, které v něm jsou stanoveny. Správním orgánem kompetentním k prošetření skutečností, zda byla restaurace včetně způsobu odvětrání řádně povolena a zkolaudována,
  Druhou možností je sousedský spor občanskoprávní cestou podle občanského zákoníku, podle kterého se vlastník věci musí zdržet všeho, čím by nepřiměřeně poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv, mj. též obtěžování zápachem. PRAHA 7
 • V současné době v obci probíhá petice za snížení zápachu a proběhnou jednání s majitelem velkovýkrmny. Uvidíme, jaká opatření ze strany majitele, budou navržena a potom zvolíme další postup. RADOVESICE
 • Ze zkušenosti víme, že pokud legislativa neřeší omezení a sankce, původci zápachu se s úřady moc nezatěžují a jejich arogance v některých případech převyšuje únosnou mez komunikace vůbec. Jsme velice vděční za vaši iniciativu a podporujeme. OPOLANY
 • Chybí legislativní norma, která by jasně definovala hranici přípustných limitů pro jednotlivé zdroje znečišťující ovzduší. Jsme připraveni spolupracovat a podporovat Vaši iniciativu. LUŽICE
 • Zajištění výraznějších dotačních podmínek pro provozovatele zdrojů při pořizování technologií pro snižování emisí zápachu (např. pračky vzduchu). MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
 • Obyvatelé se na úřad města samozřejmě obrací, nicméně již většinou jen v obdobích, kdy z nějakého důvodu koncentrace pachových látek a tedy i míra obtěžování obyvatel dostoupí vrcholu. Při slabších epizodách jsou obyvatelé již víceméně otrlí a oficiální podněty už ani nepodávají. Je to zejména z toho důvodu, že výskyty obtěžování zápachem jsou v lokalitě jevem dlouhodobým a úspěchy formálních kroků kompetentních orgánů státní správy nepřesvědčivé. Přestože jsou jednotliví producenti pachových látek poměrně dobře identifikovatelní, nedaří se zápach při epizodických výskytech prokazovat a vzhledem k vágně pojaté legislativě v oblasti pachových látek se nedaří dosáhnout nápravy. Stejně tak není možné prokázat porušení provozních řádů, jak potvrzují pokusy ČIŽP či KÚ při občasných kontrolách provedených na základě vyhrocené situace ve veřejném mínění. OTROKOVICE
 • Problém v řešení zápachu vidíme v tom, že současná legislativa neobsahuje žádné postupy a podmínky pro řešení této problematiky. Postoupením stížností na zápach na ČIŽP či KHS není řešením ze stejného důvodu, pouze je možné doporučit občanům obrátit se s občanskou žalobou na soud dle občanského zákoníku. ODRY
 • Jak jsme uvedli výše, u nás je problém spíše ve spalování všeho možného v kamnech a kotlích v rodinných domech, kouř a zápach se šíří do celého okolí. Zákon o ochraně ovzduší je k tomuto problému bezzubý. NECHANICE
 • Je důležité, aby ustanovení zákona byla jednoznačná a umožňovala orgánům státní správy ukládat opatření k nápravě. Co je však důležitější, je to, aby byla vůle ze strany státní správy vymáhat právo, ta ze strachu ztráty zaměstnání a někdy i nedostatečné odbornosti pracovníků není, zvláště při povolování výstavby nových výrobních zařízení. NIŽNÍ LHOTY
 • Občané se v první řadě obrací na svého starostu. Město sice je často i účastníkem řízení (posouzení), nicméně nemá odborníky – znalce, kteří posoudí oprávněnost obav občanů. Město Hořice si muselo zadat z vlastních prostředků revizní posudek. Muselo pozvat občany, kteří měli obavy. Zorganizovat prohlídku provozu. Stát nebo Kraj by měl více spolupracovat s vedením obce, ve které v této věci rozhoduje. Dát povinnost majiteli např. galvanovny nejdříve informovat obec o tom, že chystá rozšíření provozu, aby se předešlo nedorozumění. HOŘICE
 • Domníváme se, budeme-li vycházet z praktických zkušeností a potřeb našeho města, že součástí legislativy upravující oblast ochrany vnějšího ovzduší by měl být nejen pro vyjmenované, ale i pro nevyjmenované zdroje znečišťování ovzduší účinný právní nástroj, který by: umožnil jednoznačně vyhodnotit oprávněnost podnětu na obtěžování zápachem, umožnil transparentně a exaktně kvantifikovat míru obtěžování zápachem, obsahoval účinné mechanismy k ochraně před obtěžujícím zápachem, a to nejen ve fázi povolování zdroje, ale i v době jeho faktického provozování. DAČICE
 • Vzhledem k tomu, že u vnímání pachových látek se jedná o subjektivní pocit, jsme si vědomi, že problematika omezení pachových látek je velmi složitá a vyžaduje zodpovědný přístup všech orgánů státní správy. Klást by se měl důraz také na podmínky provozu určené v územním, stavebním řízení a v řízení o vydání kolaudačního souhlasu. OSTRAVA
 • Přivítali bychom, kdyby ochraně životního prostředí začal být kladen daleko větší důraz, stejně tak jako ochraně života a zdraví občanů, kteří jsou mnohdy nedobrovolně obtěžováni, kouřem, zápachem a podobnými nešvary. Skutečně vidíme za nutné dopracovat legislativu a posílit také kompetence příslušných orgánů veřejné správy, tedy i územních samospráv, pro účinnější a efektivnější ochranu občanů. K našim dosavadním zkušenostem bohužel patří liknavost některých kompetentních úřadů, dále zdlouhavé úřední postupy a v neposlední řadě značná složitost a obsáhlost právních předpisů týkajících se životního prostředí. ŠTÁHLE
 • Příslušné orgány by měly mít možnost posuzovat již záměry staveb z hlediska obtěžujícího zápachu, požadovat opatření k zabránění šíření zápachu (např. izolační zeleň), dále možnost kontrolovat již existující provozy a ukládat opatření k omezení zápachu …OKŘÍŠKY
 • S vedením železáren spolupracujeme, obrátili jsme se na KÚ Kraje Vysočina s požadavkem na zařazení do projektu o měření znečištění ovzduší. Bohužel zápach je obtěžující, ale nezměřitelný. Dle současných zákonů a norem železárny vše splňují, na konci roku zde byla ČIŽP a výsledek jejich kontroly byl zveřejněn, nebyly shledány nedostatky. Zápach, který produkují furany je obtěžující, ale nezávadný. ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU
 • Samozřejmě souhlasím, neboť není dořešeno tak, aby byl zákon vymahatelný. Obzvláště u již běžících nebo obnovovaných chovů povolených např. v našem případě 60-tých letech. Kolaudační rozhodnutí je platné a neuvažují se nové podmínky a poměry v obci. Nemáme možnost je účinně regulovat vstupem do povolovacího řízení. Provozovatel ani obci nemusí svůj nový záměr obci hlásit, pokud je v rámci starého kolaudačního rozhodnutí, nebo se dokonce rozhodnutí již nenajde. OKROUHLÁ
 • Problematika zápachu je složitá a její řešení se bude lišit pro různé zdroje podle charakteru, intenzity a trvání zápachu a s ohledem na meteorologické podmínky. Vnímání zápachu je subjektivní. Měření pachových látek může být účelné u řízeně vypouštěných emisí, u fugitivních emisí je třeba stanovit podmínky provozu zdroje ROSICE
 • Problematiku vnímáme jako složitou, neboť zápach je vjem, který je vnímán individuálně. Domníváme se, že referent ochrany ovzduší na magistrátu není schopen posoudit, zda je intenzita zápachu již obtěžující, či nikoli. FRÝDEK MÍSTEK