Jak se měří pachové látky

Při měření pachových látek můžeme vyjmenovat několik možností, ale lze říci, že nejobjektivnější je olfaktometrické stanovení.

  1. Fyzikálně chemické a analytické postupy
  2. Olfaktometrická metoda
  3. Statistická metoda-dotazníková šetření ČSN 83 5030
  4. Měření pachové stopě ČSN 83 5031
  5. Statistická metoda-dotazníková šetření – § 15 Vyhláška č. 365/2002 Sb.
  6. “Elektronický nos“

 Analytická měření – se hodí tam, kde jsme si jisti, že se jedná pouze o jednu sloučeninu a navíc, že jde o sloučeninu, u které dokážeme velmi přesně poznat čichový práh, Tedy není pod detekčním limitem většiny analytických přístrojů.

  1. Olfaktometrická metoda bude popsána v další kapitole.
  2. Statistické metody mají vypovídající hodnoty o pachu vnímaný lidmi v okolním prostředí, ale tato metoda jen těžko definuje zdroj, resp. při dokazování problému zdroji dochází ke sporům, které nařčený zdroj zpravidla vyhraje pro nedostatek důkazů. Navíc získané hodnoty lze těžko využít pro další řešení problému.
  3. Elektronický nos je elektronické zařízení pracující na kombinaci systémů měření koncentrací určitých typických chemických látek a olfaktometrickou (lze říci) kalibraci přístroje na určité koncentrace měřených látek. Elektronický nos má vzhledem ke kombinaci analytických metod omezené použití. Bývá využíván na skládkách, ale nelze jej využít u papíren (merkaptany).

Olfaktometrické měření

Olfaktometr je zařízení, které ředí vzorek v přesném poměru a takto naředěný vzorek pouští do čichových portů posuzovatelů ve střídavém rytmu s čistým vzduchem.

Měření na olfaktometru je poměrně složité na podmínky měření. Ač mnozí tvrdí, že měření je neobjektivní, je vlemi podobné například degustaci vína. Rozdíl je v tom, že při měření posuzovatelé nesmí udělat ani malou chybu, jinak jsou z měření vyloučeni a měření se musí opakovat. Výsledky jsednotlivých laboratoří jsou vzájemně porovnávány a aby laboratoř prošla přísným akreditovaným měřením, nesmí se výsledek jedné laboratoře lišit od výsledků jiných laboratořích o více jak 5%. Tedy meteda je opakovatelná a reprodukovatelná jako jakákoliv  jiná analytická metoda stanovení škodlivin.

Olfaktometr

Jednotliví posuzovatelé jsopu mnohokráte testováni nachemickouo látku n-butanol, kterou mohou cítit jen v omezeném rozsahu, tedy ani málo, ani moc. Obdobně jsou posuzovatelé vybíráni obdobně jako degustéři vína. V 10 x opakovaném testu se nesmí lišit ve výsledku o 5% a stejně tak ve výsledcích vůči měřící skupině se jejich výsledek nesmí lišit o 5%, jinak jsou z měření vyloučeni.

Výsledek celého měření několika posuzovatelů a několika kol měření je spočten jako geometrický průměr všech výsledků.

Posuzovatelé musí označit koncentraci, kterou poprvé ucítí tlačítkem a nesmí se více jak jednou splést a stisknout tlačítko při čistém vzduchu. Pokud se posuzovatel (respondent) více jak 2x splete, je z výsledného hodnocení vyloučen. Pro jedno měření je minimální počet posuzovatelů = 4, optimální počet je 6-8 posuzovatelů,

Definice pachové jednotky

Evropskou pachovou jednotkou (ouE) se rozumí množství odorantu, které, pokud je rozptýleno v 1 m3 neutrálního plynu za standardních podmínek, vyvolá fyziologickou reakci respondentů odpovídající evropské referenční pachové jednotce (EROM)

Evropskou referenční pachovou jednotkou (ouE) se rozumí fyziologická reakce respondentů vyvolaná dávkou 123mg n-butanolu rozptýleného v 1 m3 neutrálního plynu za standardních podmínek. To je množství, které odpovídá 0,040 mmol/mol n-butanoluv

Tyto příšerně znějící definice nám zjednodušeně říkají, že jedna pachová jednotka se rovná čichovému prahu, a že musí být měřena za přesně definovaných podmínek (výběr respondentů podle toho jak splňují podmínky při určení čichového prahu n-butanolu při určité koncentraci a opět za dalších přísných podmínek).

Počet pachových jednotek nám říká, kolikrát musíme naředit 1 m3 zapáchajícího vzduchu, abychom nic necítili. 50 ouE·m-3 nám říká, že musíme vzduch ze zdroje 50x naředit, abychom vůbec nic necítili.

Člověk nevnímá změnu lineárně ale exponenciálně

olfakt

Písmena v horní liště sloupců označují zkratky jmen respondentů. Levý sloupeček ukazuje ředění, která byla respondentům podávána. Pro zmatení respondentů je v některých případech nahrazen vzorek čistým vzduchem. Pokud se respondent splete (2. sloupeček), je z měření vyloučen. Pokud všichni respondenti 2x za sebou vzorek ucítí, je považován čichový práh za prokázaný a přístroj statistickými metodami za použití směrodatné odchylky vyhodnotí měření posledních dvou naměřených koncentrací. Přitom olfaktometr porovnává každý naměřený výsledek s geometrickým průměrem celkového výsledku, a pokud je směrodatná odchylka měření nějakého respondenta vyšší, nebo nižší než 5%, je měření z celého souboru vyloučeno a konečný výsledek je spočten bez této hodnoty. Tak jsou vyloučeni jedinci, kteří cítí mimo rozsah od ostatního průměru (důvodem může být nachlazení, stres, ale i paměť na daný pach z minulosti).

Výstup z olfaktometru

Výstup z olfaktometru