All posts by admin

Prezentace na billboardech

Abychom informovali co největší část veřejnosti a získali maximální podporu v omezování pachových látek, připravili jsme billboardy, které bychom rádi umístili do oblastí, kde jsou problémy velmi intenzivní. Vzhledem k tomu, že jsme neziskové uskupení, potřebujeme pro tuto podporu sponzorské dary. Výroba a pronájem jednoho billboardu na jeden měsíc je 4 000 Kč.

V případě vašeho zájmu o bilboard ve Vašem okolí, nebo pokud byste chtěli billboard zasponzorovat, informujte nás na emailové adrese: nechcemezitvesmradu@gmail.com.

O umístění jednotlivých billboardů Vás budeme informovat.

Emisní limity v zahraničí

 

Státy, které řeší emisní limity pro pachové látky

EVROPA
SVĚT
Anglie Austrálie
Belgie Japonsko
Dánsko Kanada
Itálie Korea
Irsko Nový Zéland
Německo Turecko
Nizozemí USA
Rakousko Ostatní země
Švýcarsko
 • Rakousko
 • Obytná zóna 1 ouE•m-3 92% kritérium – jako percentil y pro hodinový průměr
 • Průmyslová zóna 3 ouE•m-3 97% kritérium – jako percentil y pro hodinový průměr
Belgie

Vlámské MŽP realizovalo plán 2002-2006 obsahující iniciativu k definování standardů zápachu pro 16 odvětví hospodářské činnosti. Jsou určeny maximální vzdálenosti, na které je možné detekovat zdroje. Tyto vzdálenosti a klimatické podmínky během provozních zkoušek (olfaktometrické stanovení) jsou pak používány jako vstup do modelu Gaussova disperzního modelu pro odhad emisí pachových jednotek na zdroji. Vypočtené emise pachových jednotek jsou pak použity do rozptylové studie za účelem určení percentilů vypočítaných pro 1 hodinové koncentrace pachových jednotek v imisích.

SRN

TA-Luft definuje maximální ” frekvenci zápachu” v okolním ovzduší. Expozice kritérií se liší pro oblasti s různými využití území:

 • <10% “zápachových hodin v obytných oblastech
 • <15%, “zápachových hodin v průmyslových oblastech

Nicméně, ve většině případů jsou navrženy technické pokyny provozu zdroje, které poskytují podrobné informace o navrhování a provozování činnosti žadatele. Příkladem takové obecné zásady jsou: VDI3475 Část 1 pro snížení emisí v biologické jednotky, nakládání s odpady – sběr a kompostování pro jednotky s kapacitou = 0,75 mg / h. (V němčině), Beuth Verlag, Düsseldorf, Německo.

 • Biofiltry – emise na komíně max.: 500 ouE•m-3
 • Zpracování nativního dřeva – emise na komíně max. 5 000 ouE•m-3, limit liší se od jednotlivých spolkových republik. A jiné lokální limity.
Dánsko

V Dánsku je kritérium expozice takové, že přízemní koncentrace pachových látek by neměla překročit koncentraci 5-10 ouE•m-3, v závislosti na umístění (bytových či nebytových), s výskytem v závislosti na 99-percentilu, a zápach trvá v průměru 1 minutu.

Nizozemí

Jedná se o X (pachových jednotek) ouE•m-3 vyjádřených jako percentil y pro hodinový průměr (C). Tyto limity byly navrženy a později implementovány do stovek žádostí o licence: pro podání žádosti o nová zařízení (zdrojů), musí být garantováno, že nebude překročena uvedená hodnota koncentrace pachových látek – C99.5%, 1-hodinová <0,5 ouE•m-3 v nejbližší obytné zóně (např. u rezidenčních nemovitostí, škol, nemocnic, rekreačních bydlení, atd.) pro podání žádosti u stávajících zařízení (zdrojů) nebo rozšíření těchto zařízení, nesmí být překročena uvedená hodnota koncentrace pachových látek C98%, 1-hodinová <0,5 ouE•m-3 v nejbližší obytné zóně (např. u rezidenčních nemovitostí, škol, nemocnic, rekreačních bydlení, atd.)

Pro izolované rodinné domy, které se nachází v průmyslových zónách musí být dodržen uvedený limit C95%, 1-hodinová <0,5 ouE•m-3 pro náhodné zdroje, nesmí být překročena v nejbližší obytné zóně (např. u rezidenčních nemovitostí, škol, nemocnic, rekreačních bydlení, atd.) koncentrace pachových látek C99.9%, 1-hodinová <0,5 ouE•m-3. Příkladem takových zdroje nakládání / vykládání, čištění a otevírání atd. reaktorů, které mohou vést ke krátkodobé epizodě emisí pachu ale s velkou koncentrací a velkým dopadem emisí pachu na okolí, například během 0.5 hodin každé dva týdny.

Přípustná míra obtěžování zápachem se stanoví příslušným orgánem (tj. regionální nebo obecní úřady, v závislosti na typu průmyslové činnosti) . (Ner, Infomil , 2000).

Anglie

Tato legislativa je trochu složitější na orientaci:

 • Zákon o ochraně životního prostředí – část 1
 • Část 1 zákona o ochraně životního prostředí zahrnuje dva diskrétní režimy řízení:
 • Pro ostatní odoranty, které nespadají do režimu 4 na ochranu životního prostředí (předepsané procesy a látky) Nařízení 1991 (ve znění pozdějších předpisů), je požadavek na “zneškodňování jiných látek, které by mohly způsobit škody, pokud se uvolní do nějaké složky životního prostředí” platí – EPA ’90 sec7 (2) (a) (ii).
 • Základní cestou k ovládání zápachu vznikajícího v procesech, které nemohou být upraveny nebo IPPC (jen velké zdroje) LAAPC nebo nakládání s odpady, je za využití části III předpisu ochrany životního prostředí z roku 1990. § 79 o ochraně životního prostředí z roku 1990 uvádí, že:
 • “Mezi základní obtíže patří prach, páry, zápach vznikající v průmyslových, obchodních nebo podnikatelských prostorech, které jsou škodlivé pro zdraví nebo způsobují obtěžování” .
 • Podle s79 (1) (d) dohody o hospodářském partnerství, “prach, páry, vůně či jiné emise vzniklé v průmyslových, obchodních nebo podnikatelských prostorech a jsou škodlivé pro zdraví nebo způsobují obtěžování” je řízení těchto dějů podle části III EPA. Všimněte si, že na rozdíl od ostatních ustanovení tohoto oddílu, s79 (1) (d) se vztahuje pouze na zápach z “průmyslových, obchodních nebo podnikatelských prostorách” – zápach nemůže být ze zákona nepříjemný, je-li v důsledku soukromého domu nebo rekreační aktivity. Stejně tak může být cítit z kontaminované půdy (s79 (1A)) nebo vojenských pozemních (s79 (2)) není s79 zákonné obtěžující.
Švýcarsko
 • Emisní standardy jsou definovány pro 150 sloučenin, které způsobují zápach.
Itálie

Kritéria pro činnosti spojené s emisemi pachových látek jsou vyjádřena jako 98 percentil roční nejvyšší hodnoty koncentrace pachových látek.

Limity se liší pro nové nebo již existující činnosti a závisí na vzdálenosti oblasti (obytná, komerční, zemědělská nebo průmyslová).Kritéria přijatelnosti relevantní pro nové aktivity jsou:

 • 2 ouE•m-3 u prvního obyvatele v obytné zóně
 • 3 ouE•m-3 u prvního obyvatele nebo 500m od hranic závodu v komerčních zónách
 • 4 ouE•m-3 u prvního obyvatele nebo 500m od hranic závodu v zemědělských nebo průmyslových zónách
 • Ve smíšených oblastech je třeba zvážit nižší hodnoty.

Pro již existující aktivity platí limity:

 • 6.0 ouE•m-3 po dobu 1 hodiny při absenci zápachu v 98%doby z 1 roku- platí pro existující prasečí venkovské chovy
 • 3.0 ouE•m-3 po dobu 1 hodiny při absenci zápachu v 98%doby z 1 roku- platí pro nové prasečí venkovské chovy
 • 1.5 ouE•m-3 po dobu 1 hodiny při absenci zápachu v 98%doby z 1 roku- platí pro všechny prasečí chovy,
Irsko (převážně zemědělské aktivity)
 • 5 ouE•m-3 pro první obyvatele v zemědělské nebo průmyslové zóně do 200m od hranic závodu.
 • 4 ouE•m-3 pro první obyvatele v zemědělské nebo průmyslové zóně ve vzdálenosti mezi 200m a 500m od hranic závodu;
 • 3 ouE•m-3 pro první obyvatele v zemědělské nebo průmyslové zóně více než 500m od hranic závodu;
 • 2 ouE•m-3 pro první obyvatele v komerční zóně více než 500m od hranic závodu; 3 ouE•m-3 pro první obyvatele v komerční zóně ve vzdálenosti mezi 200m a 500m od hranic závodu; ouE•m-3 pro první obyvatele v komerční zóně do 200m od hranic závodu;
 • 2 ouE•m-3 pro první obyvatele v obytné zóně ve vzdálenosti mezi 200m a 500m od hranic závodu; 3 ouE•m-3 pro první obyvatele do 200m od hranic závodu
 • 1 ouE•m-3    pro první obyvatelný dům v obytné zóně vzdálené více než 500m od hranic závodu;
Korea
 • 20 ouE•m-3 hranice továrny – průmyslová zóna
 • 15 ouE•m-3 hranice továrny – obytná zóna
Japonsko

Japonsko má dlouhou historii v regulaci pachů. V 70. letech bylo evidováno kolem 20.000 stížností každý rok. Tento počet se snižuje rok od roku po zavedení nařízení v roce 1971, ale nedávno se prokázal značný nárůst, v důsledku zvyšujících se stížností proti praktikám hořících odpadů. (OSAKO, Masahiro, odbor pro nakládání s odpady výzkumu, Národního ústavu pro výzkum životního prostředí v Japonsku.).

 • 1. kritérium: maximální koncentrace na hranici pozemku, maximální úroveň koncentrace a maximální koncentrace ve výše 1,5 m nad hladinou kapaliny odpadních vod. Pro toto kritérium je považována za přijatelnou koncentraci ta koncentrace, pro které jsou pevně stanovené hodnoty. Skutečná hodnota se stanovuje podle guvernéra prefekturyl (krajský úřad).
 • 2. kritérium: maximální koncentrace na zdroji emisí je vypočítána pomocí zjednodušené rovnice modelování rozptylu (rozptylové studie), pro různé typy zdrojů (výška). Výpočet v podstatě
 • slouží k výpočtu zdroje, jehož emisní tok odpovídá přípustné (maximální) koncentraci na úrovni imisí, jak je uvedeno v předchozím prvním kritériu,(na hranici pozemku).
 • 3. kritérium: zápach odpadních vod, založený na rozpuštěných pachových látkách, jsou stanoveny pro čtyři sloučeniny síry. Zde se používá jednoduchý vzorec: CLM = k x cm
Austrálie

V Austrálii – státy jsou odpovědné za stanovení politik pro kvalitu ovzduší zápachu. Různé státy mají tradičně velmi individuální přístup.

Austrálie – Západní Austrálie
 • Orgánu ochrany Západní Austrálie vydala návrh pokyny k zápachu v dubnu 2000:
 • Agentura ochrany životního prostředí, pokyny pro posuzování faktorů životního prostředí (v souladu se zákonem o ochraně životního prostředí 1986). Posuzování vlivů zápachu, č. 47, návrh, duben 2000.
 • § 49 (1) V této části nepřiměřené emise hluku, zápachu nebo elektromagnetické záření, které nepřiměřeně zasahuje do zdravotnictví, sociální péče, komfortu a pohodlí jakékoli osoby.
 • § 49 (5) Osoba, která:
 • vydává emise pachu z jakékoliv budovy ….
 • Zápach nesmí přesáhnout 2 pachové jednotky (na základě NVN2820 standard) po dobu jedné hodiny v průměru a 99,9 percentilní shody, což je srovnatelné s používanou jednotkou EU
 • 1 ouE•m-3. (jiná metodika stanovení)
 • Jako příklad je uveden limit pro pachy drůbeže, (které jsou “odlišné” na stupnici intenzity pachu) v koncentraci 7ouE•m-3 .
Austrálie – Nový Jižní Wales
 • Agentura ochrany životního prostředí Nového Jižního Walesu vydala návrh politiky „pachu“ v lednu 2000: NSW EPA, hodnocení a řízení zápachu ze stacionárních zdrojů v NSW, návrh, Sydney, leden 2001. Tato politika je doplněna samostatnou brožurou. Tyto dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách NSW-EPA: www.epa.nsw.gov.au.
 • Emise zápachu ze zařízení – povolení (licence) pro plánované aktivity
 • (1) Majitel všech prostor, ve kterém se plánuje činnost prováděné na základě pravomoci udělené licence k provozu zdroje nesmí způsobit nebo umožnit emise žádných nepříjemných pachů ze zařízení, na něž se licence vztahuje. …
 • (3) Osoba, která poruší tyto části se dopustí trestného činu.
 • 1 Přízemní koncentrace (GLC) – Kritéria pro jednotlivé znečišťující pachové látky. Úroveň 7 pachových jednotek (OU•m-3) je považována za odpovídající úroveň expozice pro jedno postižené bydliště. Pro větší populaci, ve které bude větší rozsah citlivostí na zápach (a vyšší počet více citlivých jedinců), je přijatelná koncentrace zápachu definován na 2 OU•m-3. Je vhodné dodržovat koncentrace obecně platné pro lokality s více obyvateli v lokalitách.
 • Pro účely modelování rozptylové studie by LRV kritéria měla být použita v libovolném místě na nebo za hranici pozemku.
Austrálie – Victoria
 • modelování se provádí pro předpověď maxima (99,9 percentil), pro “nejhorší případ”, přízemní koncentrace ukazatelů, pomocí celoročních relevantních meteorologických údajů;
 • Pro pachové emise, 3 minuty průměrné hodnoty na úrovni terénu vypočtené pro srovnání s návrhem kritérií, a
 • předpokládané úrovně u země – maxima v místní ovzduším musí být menší než návrhová kritéria. Jakákoliv přijatá vymahatelná opatření budou v souladu s prosazováním politiky EPA.
 • Kopie návrhu politiky, návrhy PIA a doprovodné podklady lze stáhnout z webových stránek ww.epa.vic.gov.au EPA
Austrálie – Queensland

V poslední době je pro kvalitu ovzduší používáno kritérium C98, 1-hodina = 10 OU • m-3 jako podmínka pro udělení licence na novou stavbu.

Nový Zéland
 • Nový Zéland má pro regulaci zdrojů předpis z roku 1991, který ukládá povinnost pro průmysl, aby provozoval zdroje tak, aby nedocházelo k emisím “nežádoucích ” a “obtěžujících” pachů do takové míry, že by mohly mít nepříznivé účinky na životní prostředí.
 • “Jedna hodina průměrné koncentrace pachu, dle modelu ISC (podobný našemu rozptylovému modelu SYMOS) by neměla přesáhnout 5 OU • m-3 při poměru času větší než 0,1%. Koncentrace emisí zápachu, používané v modelu ISC je založena na principu nuceného měření olfaktometricky.
 • Kritéria kvality ovzduší ve formě omezení expozice zápachu v některých případech:
 • C99, 1-h = 2 OU • m-3 při 1-hodinovém průměru- byl aplikován Regionální radou v Aucklandu na Mangere – čistírně odpadních vod, Manukau City
 • Regionální rada v Southlandu vyžaduje maximální 3-minutové koncentrace pachu za hranici pozemku ve výši 0,3 OU • m-3. Regionální rada v Canterbury také používá podobné zásady při posuzování žádosti o souhlas výstavby technologie.
 • V nedávné zprávě, kterou Regionální rada Aucklandu zpracovala ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí Nového Zélandu, jsou navrženy kvantitativní kritéria kvality ovzduší, od 5 do 10 OU•m-3   v závislosti na hodnotách 99,5 – 99,9 percentilu. Úplná zpráva je k dispozici na webových stránkách ministerstva a http://www.mfe.govt.nz .
Kanada

V Kanadě odpovědnost pravidel pro zápach spočívá v provinciích, které mají své vlastní limity a regulace pro emise pachů.

Chování pachových látek

Jak zápach vyjadřujeme
 • Jako koncentraci – jednotka [ouE·m-3 ]
 • Jako Hédonický tón <+;->
 • Jako Intenzitu <0;10>

Intenzitu si lze názorně představit asi takto:

intenzita

Koncentrace pachových látek, jak ji vnímáme?
 • 1 ouE·m-3     vnímáme nějakou změnu
 • 3 ouE·m-3     citliví jedinci jsou schopni  identifikovat, co cítí
 • 5 ouE·m-3     jsme schopni identifikovat, co  cítíme
Hodnocení pachových látek

Při koncentraci pachových látek 1 ouE·m-3 u 50% respondentů může být pach vnímán, avšak nemůže být rozpoznán (identifikován). V literatuře uváděná koncentrace pachových látek, kdy může být pach rozpoznán a identifikován velmi citlivým jedincem se pohybuje mezi 3-5 ouE·m-3 v závislosti na hédonickém tónu pachu. Koncentrace pachových látek (pro průměrného obyvatele, který je schopen identifikovat pach) je 5 ouE·m-3. Vyšší hodnoty koncentrace pachových látek nad 10 ouE·m-3 již může být při dlouhodobém působení pro respondenty obtěžující.

Z historie

Čich patří mezi fylogeneticky nejstarší specifické smyslové ústrojí, které zachytává všechny informace o změnách našeho prostředí.

Položme si otázku, k čemu vlastně čich slouží a nač ho potřebujeme. Pračlověk okolní svět vnímal všemi smysly a využíval je k přežití. Čich sloužil k vystopování potravy, nelibý zápach varoval před zkaženou potravou nebo jedovatými látkami, varování agresivního pachu nepřítele jako potenciální nebezpečí.
Problematikou pachových látek se zabývali vědci již v dávné minulosti, neboť zápach je realita, kterou lidé velmi silně vnímají a nelibý zápach považují za velmi obtěžující.

V minulosti např. Linnaeus (1752) zkoumal a navrhl spoustu schémat pro klasifikaci pachu (Harper a kol. 1968) V tomto století byl rozšířen Heningsův systém (1915). Můžeme si ho představit jako trojdílný (trojúhelníkový, trojstranný) hranol. V každém bodě vrcholu leží pach:

 • Květinový a vonící po ovoci
 • Páchnoucí (zkažený, shnilý)
 • Kořeněný, pryskiřičný
 • Spálený

Pro pach je často užívané měřítko od 0 do 5 popsané již v roce 1972, (Dravnieks, 1972) a zde musíme přizpůsobit trochu pro každý experiment s přihlédnutím ke smyslu, zda pach je kontinuální nebo ne. 0.  ne existující

 1. stěží rozeznatelný a extrémně časově omezený řídký zápach
 2. sotva patrný a krátká doba působení
 3. snadno znatelný
 4. silný a docela vytrvalý
 5. velmi silný a vytrvalý

Stížnosti na zápach rostou nejrychleji ze všech stížností:

stížnosti (2)

Vliv na zdraví

Nové výzkumy ukazují, že pachy a vůně mají nejsilnější účinky ze všech smyslových vjemů a  působí bezprostředně na náš psychický stav. Žádná jiná smyslová funkce není tak silně spojena s informacemi uloženými v podvědomí jako čich.

Měřením a sledováním intenzity pachu ve vztahu ke zdraví obyvatel byla vyvrácena teorie, že zápach je zcela neškodný lidskému zdraví3. Význam čichu spočívá především ve vybavování podmíněně reflexního vyměšování trávicích šťáv a v obranných reakcích organismu na dráždění a škodlivé látky v prostředí. Při dlouhý expozicích obtěžujícího zápachu může následně docházet k žaludečním problémům, jako je nechutenství, zvracení apod.4 Existuje hypotéza, že intenzivní, nebo dlouhodobě obtěžující pach ovlivňuje náladu, emoce, výběr partnera, imunitní systém a endokrinní systém, v extrémním případě i druhotně může poškodit kardiovaskulární systém v důsledku psychického vypětí a stresu5,,6. Obtěžování obyvatelstva pachem patří k nejběžnějším stížnostem obyvatel na znečišťování životního prostředí nejen v ČR, ale ve většině vyspělých států. Světová zdravotní organizace definuje zdraví nejen jako pouze zdraví fyzické, ale i jako psychickou pohodu a zdraví duševní.7

pachy zdraví

Představme si, že bychom mohli na obrázku pohybovat jednotlivými čtverci. Posuneme-li malým vnitřním čtvercem směrem doprava směrem k příjemnému pachu a přitom modrá šipka zdraví a oranžové šipky stresu a obtěžování zůstávají na jednom místě ve vnitřním čtverci, snížíme při stejné koncentraci pachových látek hladinu stresu a obtěžování a zvýšíme hodnotu zdraví. Totéž se stane, posuneme-li oba vnitřní čtverce k individuální necitlivosti (směrem doprava). Zvýšíme-li dobu expozice (nebo citlivost, či nepříjemnost), tedy prodloužíme-li čas, kdy na člověka pach působí (vnitřní čtverce doleva) zvýší se hladiny stresu a obtěžování (žluté šipky) a sníží se hladina zdraví (modrá šipka). Totéž se stane, když za konstantních podmínek posuneme modrou kolmici (koncentrace pachových látek). Obrázek velmi názorně ukazuje vzájemné vlivy, které působí na stres a následně zdraví člověka v závislosti na kvalitě a kvantitě pachu v okolí.

 1. Frechen FB.: Odour emission inventory of German wastewater treatment plants, odour flow rates and odour emission capacity, Water Sci Technol. 2004;50(4):139-46
 2. Frechen, FB, Odor emissions of large WWTP’S – source strength measurement, atmospheric dispersion calculation, emission prognosis, Countermeasures – case-studies, Water Science and Technology 1992 vol.25 no.4-5 pp.375-382
 3.  Shusterman, D.: Odor-associated health complaints: Competing explanatory models. Chem Senses 2001, 26(3), 339-343.
 4. Shusterman, D.: Individual Factors in Nasal Chemesthesis. Chem. Senses. 2002, 27(6), 551-564.
 5.  Nimmermark, S.:Odour Influence on Well-being and Health with Specific Focus on Animal Production Emissions, Ann. Agric. Environ. Med., (2004), 11, 163–173
 6. Tomonobu N., Hagino I., Watanuki S., Yokoyama N., Funada Y.: Effect of odor preference on the autonomic nervous system. In:Abstracts, The 34th annual meeting of the Japanese Association for the Study of Taste and Smell (JAST XXXIV), Nara Japan October 4-6 2000. Chem Senses 2001, 26(3), 293-321.
 7. WHO: Preamble to the Constitution of the World Health Organization as adopted by the International Health Conference, New York, 19-22 June, 1946; signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 States (Official Records of the World Health Organization, no. 2, p. 100) and entered into force on 7 April 1948.

Pachové dotazníky hodnocení

V letech 2012 a 2016 byly provedeny dotazy na všechny obce ČR, zda mají problémy ze zápachem ze zdrojů, zda mají zdroje zápachu ve své obci a zda je pro obec důležité, aby byla problematika pachů zanesena do legislativy takovým způsobem, aby bylo možné zdroje z hlediska emisí pachových látek regulovat. Bohužel, mnoho z Vás se domnívá, že zápach nelze měřit. Opak je pravdou, existuje akreditovaná metoda tzv. Olfaktometrie, uznávaná po celém světě, která přesně změří koncentraci zápachu. Více se dočtete v kap. Jak se měří pachové látky. Tyto informace by mělo poskytnout MŽP svým podřízeným orgánům, které má metodicky vést.

Připravili jsme pro Vás výsledky dotazníků, ze kterých plyne, že potřeba řešení problémů s emisí pachových látek za poslední období má vzrůstající tendenci a je pro státní správu neuchopitelná, viz kap. Vyjádření vybraných obcí.

106_0636_nos5